Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2015

8538 9f49
Reposted fromLittleJack LittleJack vialetshavesex letshavesex

February 20 2015

tutsade
(…)wyczuli mnie na sto kilometrów z tym moim zamiłowaniem do rozpadu, z tą żałosną skłonnością do wszystkiego, co nie wygląda tak, jak powinno.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromwyliczanka wyliczanka
tutsade
Że jutro też jest dzień, to może brzmieć pocieszająco dla głupków. Dla zwolenników zdrowej żywności, ale nie dla ludzi poważnych. Dla tych, co palą, piją i czuwają po nocach. Czuwają wbrew ogólnemu przekonaniu, że nie ma na co czekać. Bo może i nie ma. Ale nie jest to powód, by nie czuwać…
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromwyliczanka wyliczanka
tutsade
(…)nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromwyliczanka wyliczanka

February 17 2015

tutsade
2424 747c 500
Reposted fromhormeza hormeza

February 07 2015

8885 f928 500

ovls:

Alaska

Reposted fromsokkas sokkas
tutsade
8816 f411
Reposted fromliteracja literacja

April 19 2013

tutsade
Reposted fromtenderoni tenderoni viailoveyou iloveyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl